Installatie voorwaarden Heatnet BV

Installatievoorwaarden Heatnet vloerverwarming

1) De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient vrij van meubilair en andere obstakels te zijn (b.v. drempels)

2) Monteurs van Heatnet moeten zonder belemmeringen van derden hun werkzaamheden uit kunnen voeren.

3) De vloer dient droog en uitgehard te zijn.

4) De vloer moet vlak en egaal zijn. Als geëgaliseerd moet worden, dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht.

5) Als de vloerverwarming wordt ingeslepen, dan dient er een “normale” afwerk- dekvloer aanwezig te zijn, b.v. Cement of Anhydriet. (geen Tegels, Plavuizen of Betonvloer).

 6) Indien bekend is dat er zich leidingen in de dekvloer bevinden, dan dient dit aan de monteur van Heatnet aangegeven te worden.

7) Als er zich geen leidingen in de afwerkvloer bevinden, dan is een afwerkvloer van 25mm voldoende. Bevinden er zich leidingen in de afwerkvloer, dan moet er minimaal 25mm dekvloer boven de leidingen aanwezig zijn, als dit niet bekend is, dan dient dit bij de monteur van Heatnet kenbaar gemaakt te worden. (volgens het bouwbesluit dient er een minimale dekking van 30mm te zijn, helaas wordt deze regel niet altijd gehanteerd).

8) Mochten er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, tijdens het inslijpen of boren lekkages ontstaan aan CV-, water-, gas- of andere in de vloer liggende leidingen, dan worden deze indien mogelijk door Heatnet gerepareerd. Door de veelheid aan mogelijkheden die heden ten dage wordt gebruikt, kan het zijn dat onze monteur niet over de benodigde gereedschappen en/of onderdelen beschikt: er kan in dat geval geen reparatie worden uitgevoerd. De kosten voor het repareren van leidingen worden te allen tijde door Heatnet doorberekend aan de klant. Kunnen beschadigde leidingen niet gerepareerd worden door de monteur van Heatnet, dan zal de klant zelf voor reparatie moeten zorg dragen. Beschadigingen aan overige in de dekvloer aanwezige leidingen dienen door de klant zelf gerepareerd te laten worden. Reparatiekosten zijn immer voor rekening klant en kunnen niet op Heatnet verhaald worden. Heatnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden aan leidingen in de vloer, muren, schilderwerk en plafonds als gevolg van de verrichte werkzaamheden.

9) In de woning dienen minimaal 2 elektragroepen aanwezig te zijn. (gezekerd met min. 16 Ampère). Tijdens het inslijpen van de vloerverwarming mogen er geen andere zware huishoudelijke apparaten in gebruik te zijn. Zoals: drogers, wasmachines, afwasmachines, elektrische- ovens, kookplaten, – kachels, boilers, strijkbouten etc.

10) Indien er sprake is van werkzaamheden op een etage, dan dient er een lift of bouwlift aanwezig te zijn om machines omhoog en omlaag te brengen (i.v.m. Arbo bepalingen) Ter beoordeling van Heatnet kan hiervan afgeweken worden.

11) Bij aansluitingen vanuit de kruipruimte dient deze droog, begaanbaar en vrij van obstakels te zijn

12) De plaatsing van de verdeler moet technisch redelijkerwijs mogelijk zijn en wordt in overleg bepaald. – afstand onderkant verdeler tot vloer minimaal 20cm – afstand boven de verdeler minimaal 20 cm – afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen – verdeler mag niet in de meterkast geplaatst worden. (voorschriften) – verdeler kan niet onder het niveau van vloerverwarming geplaatst worden (i.v.m. ontluchting problemen)

13) De verdeler dient op dezelfde etage als de vloerverwarming geplaatst te kunnen worden.

14) De verdeler moet binnen een straal van 2 meter van de te verwarmen vloer geplaatst kunnen worden. Aansluiting op CV of stadsverwarming dient binnen 2, hooguit 3 meter op dezelfde etage ter beschikking te zijn: indien dit niet het geval is worden extra kosten voor materiaal en arbeidsloon aan de klant doorberekend.

15) De vloerverwarmingsbuizen dienen vanaf de verdeler direct in de vloer geslepen dan wel geboord te kunnen worden.

16) De aansluiting van de verdeler op de verwarmingsinstallatie dient mogelijk te zijn d.m.v. aftakking van een 15mm of 22 mm cv-buis binnen een straal van ca 2 meter. 1. direct vanuit de ruimte waar verdeler geplaatst wordt 2. vanuit de kruipruimte door het boren door de vloer 3. vanuit een ruimte direct grenzend aan de ruimte waar de verdeler geplaatst wordt d.m.v. boren door de muur 4. door een combinatie van 1,2 of 3 Momenteel wordt in de bouw een veelheid aan, vaak onbekende, merken en maatvoeringen gebruikt. Voor diverse merken is speciaal (kostbaar) gereedschap en zijn speciale koppelingen noodzakelijk. In gevallen waar onze monteurs niet beschikken over de noodzakelijke apparatuur om de koppelingen te kunnen monteren (o.a. bij de merken Rehau, Henco en Tece) dient de klant zelf voor koppeling aan de cv of stadsverwarming zorg te dragen.

17) Bij installaties vanaf 5-groepen dient er daar waar de verdeler geplaatst moet worden, een 22mm cv-aansluiting aanwezig te zijn.

18) Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient er een geaard stopcontact aangebracht te worden (binnen een straal van +/- 0.5 meter van de verdeler). Dit mag ook na het installeren van de vloerverwarming gebeuren. Hier dient de klant zelf voor te zorgen.

19) De vloerverwarmingsinstallatie dient d.m.v. de verwarmingsinstallatie op druk gebracht te kunnen worden i.v.m. controle op werking en lekkages.  Indien de mogelijkheid tot vullen van de instalaltie (nog) niet aanwezig is, kan de installatie niet worden afgevuld en worden gecontroleerd op lekkages. Indien daarvoor eventueel terug gekomen zou moeten komen, worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht.

20) Voor de afvoer van slijpstof, rest en verpakkingsmateriaal dient de klant te zorgen.

21) Hoewel monteurs van Heatnet er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat met zwaar materiaal gewerkt wordt. Kwetsbare plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (b.v. deuren, kozijnen, drempels, afgewerkte muren, keukenkasten). Aanbevolen wordt om pas na het installeren van de vloerverwarming dit soort zaken af te werken of te installeren.

22) Tijdens de werkzaamheden van Heatnet wordt het pand als bouwplaats beschouwd, het betreden hiervan is voor eigen risico. (ook voor de klant). De klant dient er voor te zorgen dat derden die het pand betreden hiervan op de hoogte zijn.

23) Op de dag van leveren dient de klant aanwezig te zijn ter keuring van de installatie en ondertekening van de werkopdracht.

24) Meerwerk en/of extra (reparatie-)kosten worden door Heatnet in rekening gebracht.

Tevens zal € 150,00 in rekening worden gebracht als de monteur onverrichter zaken moet vertrekken en de overeengekomen werkzaamheden niet kan uitvoeren als gevolg van onjuist verstrekken van informatie door de klant of als gevolg van het niet voldoen aan één van bovenvermelde eisen m.b.t. de vloer waarin/op de vloerverwarming geïnstalleerd dient te worden.

25) Indien er niet op deze installatievoorwaarden voldaan kan worden, dan dient hierover ruimschoots voor levering contact met Heatnet opgenomen te worden.

Juli 2020