Verwarming begint bij Heatnet

Leverings Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Heatnet gevestigd te Doetinchem gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Heatnet : Heatnet Doetinchem. Overeenkomst : De overeenkomst tussen Heatnet en haar afnemer. Afnemer : De wederpartij van Heatnet bij de overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Heatnet en de afnemer, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden worden door Heatnet niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 3: Offertes

De door Heatnet uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en vervallen in ieder geval 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke opdrachtbevestiging door Heatnet. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 5: Prijsverhoging

Heatnet heeft de bevoegdheid prijsverhogingen waarmee Heatnet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geconfronteerd en die optreden na het sluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de afnemer. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de afnemer de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de afnemer daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 6: Vooruitbetaling en/of zekerheidstelling

Heatnet is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de afnemer te verlangen alvorens tot uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Indien aan het verlangen tot vooruitbetaling of zekerheidstelling niet op eerste verzoek wordt voldaan is Heatnet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt. Heatnet is tevens gerechtigd uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de afnemer in gebreke is met de voldoening van zijn verplichtingen uit een of meerdere eerder met Heatnet afgesloten overeenkomsten. Indien aan een (herhaald) verzoek tot voldoening niet wordt voldaan is Heatnet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt.

Artikel 7: Levertijden

De overeengekomen levertijd is geen bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer Heatnet derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Heatnet een redelijke termijn van tenminste 21 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien Heatnet in verzuim is heeft de afnemer slechts het recht de overeenkomst te ontbinden. Heatnet zal terzake nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, hoe ook genaamd, door afnemer dan wel derde(n) te lijden. Afnemer vrijwaart Heatnet terzake voor aanspraken van derden.

Artikel 8: Levering

Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering “franco vestigingsplaats afnemer”, met dien verstande dat terzake leveranties met een netto factuurwaarde tot € 250,00 Heatnet gerechtigd is administratie- en/of verzendkosten in rekening te brengen. Het is Heatnet toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren en iedere deellevering apart te factureren. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen c.q. aan Heatnet alle informatie te verstrekken en medewerking te verlenen teneinde een correcte aflevering door Heatnet mogelijk te maken.

Artikel 9: Afwijkingen

Geringe afwijkingen tussen enerzijds de door Heatnet geleverde zaken en anderzijds de zaken als gespecificeerd in de overeenkomst kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Afwijkingen, die alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of slechts een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de geleverde zaken hebben, worden beschouwd als geringe afwijkingen in de zin van dit artikel.

Artikel 10: Reclames

Na aflevering dient afnemer direct te onderzoeken of Heatnet de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames terzake gebreken dienen schriftelijk met nauwkeurige opgave van de aard en/of de grond van de klacht(en) bij Heatnet te worden gemeld. Reclames terzake zichtbare gebreken dienen onmiddellijk, en overige gebreken binnen 8 dagen na ontdekking door de afnemer bij Heatnet worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijnen vloeit er voor Heatnet uit enige reclame van de afnemer geen enkele verplichting voort. Het in het voorgaande lid bepaalde laat onverlet hetgeen in artikel 13 van deze voorwaarden omtrent garantie wordt bepaald Het bewijs dat de geleverde zaken en/of de verpakking daarvan ten tijde van de aflevering gebreken vertoonden, dient door de afnemer te worden geleverd. Op afnemer rust de bewijslast dat de zaken waarop de reclame betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Heatnet zijn geleverd. Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft de verplichting van de afnemer tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

De door Heatnet geleverde zaken blijven het eigendom van Heatnet totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle met Heatnet gesloten overeenkomsten is nagekomen Door Heatnet afgeleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden bewerkt, verwerkt of doorverkocht. Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Heatnet gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen.

Artikel 12: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Heatnet zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Heatnet, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Heatnet afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Heatnet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Heatnet niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Heatnet als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13: Garantie en aansprakelijkheid

Heatnet garandeert de goede werking van de geleverde zaken gedurende een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van aflevering van de zaken aan de afnemer, mits deze onder normale condities worden gebruikt en waarbij geldt dat ingeval van gerede twijfel de bewijslast terzake voormeld normaal gebruik op de afnemer rust. Heatnet garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaak of zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer het wenst te doen gebruiken, te bewerken of verwerken. De aansprakelijkheid van Heatnet is te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd, zodra dit haar redelijkerwijs mogelijk is, of- ter keuze van Heatnet- tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de afnemer in rekening werd gebracht. Voor bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade is Heatnet jegens de afnemer en/of derden nimmer aansprakelijk. De afnemer vrijwaart Heatnet volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet-) nakoming door Heatnet van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de afnemer.

Artikel 14: Betaling

Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, zonder dat afnemer gerechtigd is tot enige korting, verrekening of opschorting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 15: Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle door Heatnet gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van afnemer. In ieder geval is de afnemer terzake buitengerechtelijke kosten verschuldigd 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00. Indien Heatnet aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16 : Optreden als agent

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten, waarbij Heatnet optreedt als agent, met dien verstande dat overal waar in deze voorwaarden wordt vermeld of bedoeld Heatnet alsdan moet worden gelezen, c.q. wordt bedoeld de naam van de (buitenlandse) principaal. Indien de overeenkomst ook wordt beheerst door algemene voorwaarden van de principaal dan prevaleren deze laatste boven de voorwaarden van Heatnet.

Artikel 17 : Export

De afnemer geeft zich rekenschap van de mogelijkheid dat de uitvoer van door Heatnet geleverde zaken naar landen buiten de Benelux, ofwel doorverkoop van de zaken aan bedrijven werkzaam in de nucleaire industrie of in het algemeen doorverkoop van de zaken met het oog op gebruik voor nucleaire doeleinden, is onderworpen aan toestemming van het Ministerie van Economische Zaken en/of het “Office of Export Controle” te Washington DC20230 , USA

Artikel 18: Forumkeuze

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de afnemer en Heatnet, in geval de rechtbank, met uitsluiting van de sector kanton, bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. Heatnet blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19: Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen Heatnet en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

image_pdfimage_print